Dự án mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Việt Phá​p

Tên dự án: Dự án mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Việt Pháp

Thông tin dự án: 

Dự án mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Việt Pháp gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng mới tòa nhà 7 tầng cạnh cơ sở hiện tại. Ở giai đoạn sau sẽ cải tạo và nâng cấp tòa nhà bệnh viện hiện hữu. Kế hoạch mở rộng Bệnh viện Việt Pháp được khởi động từ năm 2010, với tổng số vốn lên tới hơn 56,67 triệu USD.

Năm hoàn thành: 2018