NanYang Garment

Tên dự án: Nhà máy may NanYang
Thông tin dự án:
Knauf Việt Nam đã cung cấp 8.400 m2 Tấm thạch cao Knauf StandardShield & Knauf MoistShield.
Năm hoàn thành: 2017